May 20

ข่าววิจัยเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

การเขียนข้อเสนอภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)

การเขียนข้อเสนอภาคอุตสาหกรรม (ITAP&4.0)

อบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับและประกวด

อบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับและประกวด

โครงการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการประกวด

โครงการอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในการประกวด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2561

โครงการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2561

ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม

ทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

การเขียนข้อเสนอโครงการให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Publication Clinic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Publication Clinic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการวิจัย 2563

ส่งข้อเสนอแผนงานบูรณาการวิจัย 2563

ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

May 07

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเทคโนโลยีที่ประสงค์จะร่วมแสดงผลงาน ในงาน Thailand Tech Show 2018

แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อเทคโนโลยีที่ประสงค์จะร่วมแสดงผลงาน
ในงาน Thailand Tech Show 2018

ระหว่างวันที่ 4-8 ก.ค. 2561
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

Image

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาต่อยอดนักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน (แยกกล้าวิจัย)

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต่อยอดนักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน”
(แยกกล้าวิจัย)

ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดระยอง

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาต่อยอดนักวิจัยใหม่เฉพาะด้าน” (แยกกล้าวิจัย) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้งรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ได้เข้าร่วมฟังและบรรยายในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก

(more…)

Image

โครงการเครือข่ายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1

โครงการเครือข่ายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้าน
และชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1
ในงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
เพื่อใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดสู่ชุมชน”

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม seminar ชั้น 4-1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการเครือข่ายประชารัฐ เพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ในงาน โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินโครงการสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดสู่ชุมชน” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดโครงการ ทั้งนี้ยังมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมฟังบรรยาย

(more…)

Image

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
“การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS”

วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ณ ห้อง รป : 2-07 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย ผ่านระบบ DRMS” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กล่าวรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมติดตามและประเมินโครงการในครั้งนี้

(more…)

Image

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ให้การเยี่ยมชมดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ
ให้การเยี่ยมชมดูงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

 

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และคณะ ในการเยี่ยมชมงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

 

Image

การประชุมคณะกรรมการติดตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์รอบ 12 เดือน

การประชุมคณะกรรมการติดตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์รอบ 12 เดือน
โครงการ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมคณะกรรมการติดตามร่างรายงานฉบับสมบูรณ์รอบ 12 เดือน โครงการ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2560” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

(more…)

Page 1 of 5412345...101520...Last »
แบบสอบถามความพึงพอใจ