ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Publication Clinic

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Publication Clinic

โครงการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

โครงการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

การจัดการระบบ ISO/IEC17025

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

ประกาศ!!! ผลการพิจารณาทุน การพัฒนาระบบจัดการเชิงพื้นที่ด้วยนวัตกรรม ประจำปี 2561

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน (IEI 2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยและนักศึกษาทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัย
ในงาน “The 10th International Exhibition of Invertions” (IEI 2018)

ระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน 2561
ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สรุปผลงานทั้งหมด 9 ผลงาน ได้รับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน และ 5 Special Award รวมทั้งสิ้น 14 รางวัล ได้แก่

ผลงานอาจารย์ 4 ผลงาน

 1. ผศ.ดร.อัญชลี  สวาสดิ์ธรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ผลงาน : รังเลี้ยงชันโรง กลุ่มขนาดเล็ก เพื่อการผลิตน้ำผึ้งเชิงพาณิชย์
  (Commercial honey production hive for small size group of stingless bees)
  รางวัล : เหรียญทอง
 2. รศ.ดร.ปานฉัตร  อินทร์คง คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ผลงาน : ผลิตภัณฑ์ประดับกระจกสีลวดลายขนบธรรมเนียมไทย “การไหว้” และ “สงกรานต์”
  (Stained glass decoration on home furnitures “Thai salute and Songkran festival”)
  รางวัล : เหรียญทอง
 3. ดร.ณรงค์ชัย  โอเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ผลงาน : ถังพลาสติกจากขยะพลาสติก (Plastic Buckets from Plastic Wastes)
  รางวัล : เหรียญเงินและรางวัล Special Awards from India
 4. ผศ.ดร.เลอลักษณ์  เสถียรรัตน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  ผลงาน : หมูส้มข้าวยีสต์แดง (Red Yeast Rice Fermented Pork)
  รางวัล : เหรียญเงิน

Continue reading

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

การประชุมพิจารณาข้อเสนอ
โครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

ระหว่างวันที่  6-7  กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารสำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ยังมีคณาจารย์และนักวิจัยจากคณะและมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ จำนวน 30 คน ข้อเสนอโครงการ จำนวน 31 โครงการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการในครั้งนี้

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

วันที่ 13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ถ้วยรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) กิจกรรม Thailand Research Expo 2018 Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)”

โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรติ

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย
ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561”
(Thailand Research Expo 2018)

ระหว่างวันที 9-13 สิงหาคม 2561
ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนเชิญนักวิจัยและนำผลงานวิจัยมาประกวดและจัดแสดงในงานนี้ โดยมีทั้งหมด 4 ผลงาน ได้แก่

1. ระบบควมคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ
(ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด)
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร
2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเซลล์ต้นกำเนิดจากบัวหลวง
(ผลงานวิจัยที่เข้าร่วมประกวด)
ผลงานวิจัยของ ดร.ไฉน น้อยแสง
3. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากดอกเข้าพรรษาและนม
เพื่อสร้างอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของจังหวัดสระบุรี
ผลงานวิจัยของ ดร.ไฉน น้อยแสง
4. การนำเอาอนุภาคไมโคร/นาโนเซริซิน และไฟโบรอิน
เพื่อทำให้ผิวหนังนุ่มนวลและชุ่มชื้นในเครื่องสำอาง
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ

Continue reading

แบบสอบถามความพึงพอใจ