ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานวิจัย

กิจกรรมที่ 2 ประกวดผลงานวิจัย

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

ขอแจ้งกำหนดการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

NameSizeHits
1.กำหนดการพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล54.9 KB60
2.แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล53.2 KB67

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019)
และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562
(The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019)  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 (The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019) โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นผู้แทนประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดโครงการ ภายในงานมีผลงานส่งเข้าร่วมประกวด ซึ่งแบ่งออกเป็นผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของอาจารย์ 50 ผลงาน และนักศึกษา 70 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 120 ผลงาน

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน
โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม :
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 6 เดือน โครงการ “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสีย และสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการและกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกและนักวิจัยที่เข้าร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าในครั้งนี้

Continue reading

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

NameSizeHits
1.ประกาศผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (อาจารย์)4.2 MB355
2.ประกาศผลการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา (นักศึกษา)5.4 MB408

แบบประเมินความพึงพอใจ