ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ขยาย Rain for Thailand 2566

ขยาย Rain for Thailand 2566

ทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ทุนพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS2019 (Update 14-05-2020)16.7 MB313
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB448

กิจกรรม ทุน บพท. site visit ภายใต้ชุดโครงการ “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร”

กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit)
โครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
ในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม
ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร”

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดนิทรรศการรายงานผลงานวิจัยในกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระยะ 9 เดือน (Site Visit) โครงการวิจัย เรื่อง “การยกระดับเศรษฐกิจและการสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในพื้นที่เมืองเกษตรอุตสาหกรรม เพื่อสร้างเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้/นวัตกรรม ด้วยการจัดการชุมชนสร้างการเรียนรู้บนฐานทรัพยากร” โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็น ผอ. แผนงาน มีการทำงานร่วมกันของ 5 ชุดโครงการ 19 โครงการย่อย และ 4 โครงการย่อยด้วยกัน โดยยึดหลัก BCG โมเดล นำโดย รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งมีการลงพื้นที่ชุมชนผู้เพาะเลี้ยงและแปรรูปปลาดุก อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และชุมชนกลุ่มแม่บ้านแสงตะวัน พื้นที่วัดไก่เตี้ย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

Continue reading

ขยายเวลารับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ RAINS for Thailand Food Valleys เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

NameSizeHits
1. ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัย ภายใต้หัวข้อ “การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley เครือข่ายภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566446.8 KB8
2. แบบข้อเสนอโครงการวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)62.2 KB10
3. แบบฟอร์มงบประมาณ โครงการย่อย17.4 KB7
4. หนังสือแสดงเจตนาการรวมทุนวิจัยโครงการ34.8 KB8
5. หลักเกณฑ์เบื้องต้นเรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางทรัพย์สินทางปัญญา”130.3 KB8

Continue reading

โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ”

โครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ”

ระหว่างวันที่ 25–26 มีนาคม 2565
ณ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรม “เสริมสร้างทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้คำปรึกษาและสนับสนุนนักวิจัยที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการวิจัยพื้นฐาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้เสริมสร้างทักษะให้ครอบคลุมทั้งสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายสังคม ให้สามารถเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่ได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพและเพิ่มโอกาสทั้งนักวิจัยที่มีประสบการณ์ และนักวิจัยรุ่นใหม่ในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย โดยสร้างความรู้ – ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาแนวทางและเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานวารสารที่มีคุณภาพให้แก่นักวิจัยและบุคลากรใน มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการเขียนบทความวิจัย ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. พิเชษฐ  ลิ้มสุวรรณ และศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  กนกศิลปธรรม

Continue reading

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย ววน. ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย
ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน

ระหว่างวันที่ 14 – 16 มีนาคม 2565
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการวิจัย ที่ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิการดี เป็นประธานเปิดการประชุม และกล่าวรายงานรายละเอียดโครงการวิจัยเบื้องต้น พร้อมกับอนุกรรมการวิจัยแต่ละด้านที่เข้าร่วมประเมินโครงการวิจัยในครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ