Jul 17

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาโจทย์ความต้องการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

6349910551110
สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนอาจารย์ และนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาโจทย์ความต้องการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒  “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่”
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔  สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องวิกตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

1. แบบตอบรับการเข้าร่วม (ดาวน์โหลด)
2. กำหนดการ (ดาวน์โหลด)
3. รูปแบบการเขียนบทความวิจัย (ดาวน์โหลด)
4. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการ (ดาวน์โหลด)

หมายเหตุ  :
1. ท่านใดมีความประสงค์จะเขียนบทความวิชาการรับใช้สังคม โปรดส่งเค้าโคร่งร่างบทความวิจัย
ภายในวันศุกร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐
เพื่อที่จะได้รวบรวม และนำเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเบื้องต้น
2. ผู้เข้าร่วมโครงการโปรดเตรียมคอมพิวเตอร์มาด้วย

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวขวัญรัตน์  เป่ารัมย์
ฝ่ายบริการและเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
โทรศัพท์: 0 2549 4684
โทรสาร: 0 2549 4680
มือถือ: 0 81277 4749

Image

โครงการบูรณาการการพัฒนาโจทย์ความต้องการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำรวจกก.ที่120760_๑๗๐๗๒๑_0054 - clinic technology

กิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำถุงผ้าสมุนไพรบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ
น้ำมันนวด ผ่อนคลาย และยาหม่องบาล์มสมุนไพร

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ทำการจัด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำถุงผ้าสมุนไพรบรรเทาปวดกล้ามเนื้อ น้ำมันนวด ผ่อนคลาย และยาหม่องบาล์มสมุนไพร” เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่ดีของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีต่อสังคม โดยการนำงานวิจัยมาบูรณาการร่วมกับงานบริการวิชากาแก่สังคม โดยพัฒนาโจทย์ความต้องการของชุมชนบนฐานคิดด้านการวิจัยเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีศักยภาพในการแข่งขันเชิงพาณิชย์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

(more…)

Jul 17

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์

ประกาศราคากลางค่าจ้างเหมาวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายแฟชั่น
และค่าจ้างเหมาการวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าไลฟ์สไตล์

จำนวน 2 รายการ วงเงิน 100,000 บาท
โครงการวิจัย เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากลวดลายผ้าทอพื้นถิ่น”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางจ้างเหมาการวิเคราะห์ประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ฯ

Image

การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผน อพ. สธ. มทร. ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564

ประชุม อพสธ_๑๗๐๗๑๙_0140

การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผน อพ. สธ. มทร. ธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2562 – 2564

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560  เวลา 09.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดการประชุมเพื่อทบทวนและจัดทำแผน อพ. สธ. ณ ห้องประชุม seminar 4-1 ชั้น 4  ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • การเข้าร่วมเสนอผลงานในการจัดประชุมวิชาการชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยากร อพ.สธ. ครั้งที่ 8
  • การประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2560
  • ทบทวนและจัดทำแผน อพ. สธ. มทร. ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562-2564

(more…)

Image

การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ. สธ. มทร. ธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2560

ประชุม อพสธ_๑๗๐๗๑๙_0053

การประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการที่ได้รับทุนโครงการ อพ. สธ. มทร. ธัญบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2559 – 2560

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 – 16.30 น. ได้มีการจัดการประชุมเพื่อรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินการโครงการการที่ได้รับทุนโครงการ อพ. สธ. ณ ห้องประชุม seminar 4-1 ชั้น 4 ตึกสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

(more…)

Jun 30

ประกาศราคากลางค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ

ประกาศราคากลางค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ

จำนวน 1 รายการ วงเงิน 120,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “ระบบควบคุมสำหรับโรงเพาะเห็ดถั่งเช่าแบบอัตโนมัติ”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคากลางค่าจ้างวิเคราะห์ทดสอบ
Page 1 of 2612345...101520...Last »