ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการประกวดผลงานวิจัย นักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2561

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

ลงทะเบียนข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561

วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561

ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีการเฝ้าฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2561” นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัยทั้ง 4 ท่าน ได้แก่

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน (iENA2018)

สถาบันวิจัยและพัฒนา
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่าน
ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ระดับนานาชาติ
ในงาน “The International Trade Fair-Ideas , Inventions and New products” (iENA2018)

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2561
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สรุปผลงานทั้งหมด 3 ผลงาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง และ 2 Special Awards รวมทั้งสิ้น 4 รางวัล ได้แก่

 1. ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์ และนางสาวณฤดี  ศรีสว่าง
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  ผลงาน : พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลอัจฉริยะหุ้มอนุภาคนาโนสารโฟโตแคตาไลติกสำหรับบำบัดน้ำเสีย
  (Reusable Smart Polymer Microcapsule for Dye Treatment in Waste Water)
  รางวัล : เหรียญเงิน
 2. ผศ.ดร.กรวินทร์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์
  วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

  ผลงาน : พอลเวล่า สามเอกซ์ (POLVERA 3X-Innovative Phyto-Complex)
  รางวัล : เหรียญทองแดง และรางวัล Special Awards from Korea (KIPA)
 3. ผศ.ดร.วรินทร  พูลศรี
  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

  ผลงาน : กระดาษดูดซับเอทธิลีนจากเปลือกสับปะรด (Ethylene Absorber Paper from Pineapple Peel)
  รางวัล : Special Awards THE BEST INVENTION from IRAN

Continue reading

การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน

วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมเพื่อหารือการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกัน” โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ให้คำปรึกษาและชี้แจงเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการพิจารณาของแหล่งทุน

Continue reading

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ.ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด “การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2562″ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม และชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการแก่นักวิจัยทุกท่าน ร่วมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

Continue reading

การประชุมหารือวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เงื่อนไข ข้อจำกัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ไผ่

การประชุมหารือวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เงื่อนไข ข้อจำกัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ไผ่
ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยที่เชื่อมโยง
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกับปัญหา
และความต้องการของพื้นที่ปราจีนบุรีอย่างแท้จริง

วันที่ 26 ตุลาคม 2561
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี ได้จัด “การประชุมหารือวิเคราะห์สถานการณ์ในพื้นที่ เงื่อนไข ข้อจำกัดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ไผ่ ตลอดห่วงโซ่คุณค่า และสังเคราะห์ประเด็นการวิจัยที่เชื่อมโยง กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงกับปัญหาและความต้องการของพื้นที่ปราจีนบุรีอย่างแท้จริง” นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยสำรวจปัญหา ความต้องการของกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการ OTOP ไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อสกัดเป็นโจทย์วิจัย สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไผ่และยกระดับให้ได้ตลอด network value chain ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด พาณิชย์จังหวัด

Continue reading

แบบสอบถามความพึงพอใจ