ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 10 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการงานบริการวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อผลักดันให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และเป็นที่พึ่งให้กับชุมชนในการช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง ตลอดจนพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.ปัญญา มินยง ผู้ช่วยอธิกาาบดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมานิการ์ จันทร์บรรเจิด ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ร่วมกับ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้เป็นผู้รายงานผลและดำเนินรายการในการประชุมครั้งนี้

Continue reading

มทร.ธัญบุรี ร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand Tech Show 2019

มทร.ธัญบุรี ร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand Tech Show 2019

ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562
ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 22
โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน Thailand Tech Show 2019 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรม 360 องศา เพื่อความยั่งยืน (360 ํ Innovation X Sustainability)” เพื่อเสริมความเข้มแข็งของธุรกิจเทคโนโลยีด้วย วทน. แบบครบวงจร อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนคัดเลือกผลงานวิจัยและจัดแสดงผลงานวิจัยที่มีความโดดเด่นทางเกษตร/การประมง, สื่อการเรียน, เครื่องประดับ, เวชสำอาง/เวชภัณฑ์ และอาหาร/เครื่องดื่ม ทั้งหมด 9 ผลงาน (โบรชัวร์งาน Thailand Tech Show 2019_TLO-IRD) ได้แก่

Continue reading

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กันยายน 2562
ณ ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนา รับผิดชอบการตรวจประเมินในส่วนขององค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการงานวิจัย

Continue reading

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 4

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 4

วันที่ 2 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการวิจัย” ครั้งที่ 4 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ และ ดร.ไฉน น้อยแสง ร่วมนำเสนอแผน ววน. ในฐานะที่ดำรงตำแหน่ง ผอ. แผน ววน. 64

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พิจารณาและให้คำแนะนำ เพื่อการพัฒนาแผนให้เป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยและตอบโจทย์ประเทศต่อไป

Continue reading

การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

การประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564

วันที่ 30 สิงหาคม 2562
ณ ห้องมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนมหาวิทยาลัยแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเสนอของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผอ. แผน ววน. ทั้งหมด 21 ท่าน ได้ทำการนำเสนอแผน ววน. 64 ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้รับฟัง พร้อมกับรับข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาแผน ต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย ทั้ง 5 ท่าน ร่วมพิจารณาการจัดทำแผน พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอภาพรวมของแผน ววน. 64

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ