ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

โครงการ OTOP สัญจร

โครงการ OTOP สัญจร

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา (STI-OTOP)

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS201915.7 MB39
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB2

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 มกราคม2563
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทำการชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และการให้รางวัลศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (COE) และหน่วยวิจัย (RU) ดีเด่น พ.ศ. 2562

โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประกาศ!! ผลรางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output outcome) โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปี 2561

การประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output outcome)
โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า
ของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)

บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปี 2561

วันที่ 8 มกราคม 2563
ณ ห้อง Professional Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานผลการดำเนินโครงการ (output outcome) โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไผ่ทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Network Value Chain)  การพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์และการบริการจากไผ่ให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการใช้นวัตกรรมและพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ไผ่ที่เป็นทรัพยากรพื้นถิ่น โดยมีโครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรรทุนจำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการชุด 1 โครงการเดี่ยว (20 โครงการย่อย)  โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานและหัวหน้าโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมฟังนักวิจัยรายงานความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 14 พฤศจิกายน 2562 และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ในนามของนักวิจัยที่เข้าร่วมดำเนินโครงการ

Continue reading

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ทางที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติการให้รางวัลหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2561

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ