ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

การประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

การประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

ประกาศ!! วารสาร มทร.ธัญบุรี เปิดรับบทความวิจัย

ประกาศ!! วารสาร มทร.ธัญบุรี เปิดรับบทความวิจัย

กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อม

กิจกรรมที่ 1 อบรมเตรียมความพร้อม

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ประกวดสาขาดีเด่น ประจำปี 2561

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

ลงทะเบียนผู้เชี่ยวชาญ

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

หลักเกณฑ์พิจารณา (ITAP)

บริการหลักของ ITAP

บริการหลักของ ITAP

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลด Proceeding Book 2nd ASEIS2019 และ Proceeding Book 4th PRN-CON

NameSizeHits
1.Proceeding Book 2nd ASEIS201916.1 MB93
2.Proceeding Book 4th PRN-CON9.7 MB55

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และรอบ 18 เดือน งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน
งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย

และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 18 เดือน
งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 24 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม Professional Development training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 6 เดือน งบประมาณกองทุนส่งเสริมงานวิจัย และติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ 18 เดือน งบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมพิจารณาความก้าวหน้าและให้ข้อเสนอแนะโครงการวิจัย พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เรียนเชิญ ประธาน รองประธานอนุกรรมการภายในมหาวิทยาลัย และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และ ศ.ดร.ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ร่วมพิจารณาความก้าวหน้าโครงการวิจัยออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ซึ่งในการนี้ นักวิจัยจำนวนหนึ่งได้นำเสนอออนไลน์ผ่านโปรแกรมดังกล่าวด้วยเช่นกัน ซึ่งการประชุมออนไลน์ครั้งนี้ รองรับการทำงานที่บ้านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

Continue reading

การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 เดือน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

การประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 เดือน
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 17 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม Professional Development training Center ชั้น 6
อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมติดตามและรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยรอบ 18 เดือน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

ซึ่งในการนี้ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในที่ประชุมให้แก่นักวิจัย และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้นักวิจัยดำเนินโครงการวิจัยต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

วันที่ 16 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานด้านบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้ โดยมี ผศ.อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ร่วมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สวพ. ได้เรียนเชิญหัวหน้าศูนย์และผู้แทนศูนย์เข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือและร่วมกันหาแนวทางในการจัดทำแผนบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้

Continue reading

สวพ.มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมเป็นพยานในการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

การลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

วันที่ 13 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในด้านงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมเป็นพยานในการลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดยทรัพย์สินทางปัญญาที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี คือ ประเภทอนุสิทธิบัตร ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ “สูตรผลิตภัณฑ์กัมมี่เจลลี่พิกัดตรีผลา และกรรมวิธีการผลิต” ซึ่งเป็นผลงานของ ภญ.ผศ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร. ธัญบุรี โดยบริษัท เบนดิโต้ แกลเลอรี่ จำกัด

Continue reading

สวพ. มทร. ธัญบุรี ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สายวิชาการ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

โครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สายวิชาการ
จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

วันที่ 12 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ สายวิชาการ จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ สวพ. ที่ดูแลและจัดการการรับทุนวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจ