กลุ่ม บริการและเผยแพร่งานวิจัย

Author's posts

ขอแจ้งกำหนดการมอบโล่พร้อมเงินรางวัลในโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 (The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019)  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 (The 8th RMUTT Young …

Continue reading

(No title)

ประกาศ !!! ผลการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจ