กลุ่ม บริการและเผยแพร่งานวิจัย

Author's posts

กิจกรรมที่ 1 การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์

ข่าวเด่น!

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลในระดับอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัลจากโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจำปี 2562 ระดับอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

งานวันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’Day 2019)

งานวันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’Day 2019) ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’Day 2019) นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยจากต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทั้งของอาจารย์ จำนวน 3 ผลงาน

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ