Category: ไม่มีหมวดหมู่

แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี

กำลังโหลด…

โครงการจัดทำเอกสารเผยแพร่ผลงานนักวิจัยดีเด่น มทร.ธัญบุรี (RMUTT-Researcher Awards) ประจำปี 2561

ประกาศคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย แบบฟอร์ม IRD Awards [DOC] แบบฟอร์ม IRD Awards [PDF]

The 1st International Conference on Applied Science, Engineering and Interdisciplinary Studies 2018

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0”

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม 4.0” กิจกรรมที่ 3 โครงการบูรณาการพัฒนาโจทย์ความต้องการเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ระหว่างวันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    

แบบประเมินความพึงพอใจ