Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

Mar 14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”

Print

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ในวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องของการสืบค้นสิทธิบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการเขียนรายละเอียดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการขอรับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น โดยทีมวิทยากรด้านสิทธิบัตรในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของสิทธิบัตร และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ในวันที่ 3 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 2 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ และเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม ในวันที่ 4 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 3 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ …

Continue reading »

Feb 03

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำเพื่อให้ได้รับงบประมาณ” ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์์ 2560 ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ (13 ชั้น) ชั้น 8 ห้อง รป. 806 มทร.ธัญบุรี

Poster R2R 5

แบบตอบรับการเข้าร่วม                   Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 19/03/2560

Jan 09

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาการขับเคลื่อนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โปสเตอร์ 5  มค 60

Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 24/01/2560

Oct 31

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 ม.เวสเทิร์น

western2016

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

Oct 31

ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ทักษิณ

aedcee2017

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงาน /แสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/

Page 1 of 512345