Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

Oct 10

ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”

STOU

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือศึกษารายละเอียดได้ที่ http://ird.stou.ac.th/stouconference

May 10

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “RMUTT Publication Clinic”

HDPoster5

โปสเตอร์ / แบบตอบรับ / กำหนดการ / แบบตอบรับ Online

Apr 22

ขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คำปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย”

Poster_ok

สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมย่อยโครงการ “IP Clinic: บริการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบกลุ่มย่อยและรับให้คำปรึกษาออนไลน์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับนักวิจัย” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพัฒนาเข้าสู่กระบวนการธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างมีศักยภาพได้ต่อไปในอนาคต โดยแบ่งการดำเนินงาน ออกเป็น 3 กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม :  16 พ.ค. – 13 มิ.ย. 59 กิจกรรมที่ 1 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์  (16 พ.ค. 59) กิจกรรมที่ 2 เรื่อง สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร การออกแบบผลิตภัณฑ์  (13 มิ.ย. 59) กิจกรรมที่ 3 เรื่อง ลิขสิทธิ์  (11 ก.ค. 59) เวลา :                    08.30 – 17.00 น. สถานที่ :               ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ …

Continue reading »

Apr 18

RMUTT Young Innovators 2016

head_poster

โปสเตอร์ / ใบสมัครโครงการประกวด / ข้อกำหนดการประกวด

Apr 08

ถ่ายทอดประสบการณ์ฯการขอตำแหน่งทางวิชาการ

HD_ตำแหน่ง
Page 1 of 3123