Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

Jun 23

ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร: ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น” กิจกรรมที่ 2 ภาคฝึกปฏิบัติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร: ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ที่มี Impact Factor/Quartile สูงขึ้น” กิจกรรมที่ 2: ภาคฝึกปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 23/06/2560

May 30

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” กิจกรรมที่ 2. การเขียนข้อเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพ และการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์

โปสเตอร์อบรม 29-30 มิถุนายน 2560

แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก” กิจกรรมที่ 2 “การเขียนข้อเสนอเพื่อพัฒนาศักยภาพและการต่อยอดงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์” ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา (4681) โทรศัพท์: 0 2549 4681 โทรสาร: 0 2549 4680 มือถือ: 0 81277 4749 อีเมลล์: nuthawan_t@rmutt.ac.th Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 30/05/2560

May 29

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ ฯ

RMUTCON

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ และการประกวดงานสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีการประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 และการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี          

May 26

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 2 : กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง”

แบบตอบรับผู้เข้าร่วม กล้านวัตกร รุ่น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญนักวิจัย มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “กล้านวัตกร รุ่นที่ 2 : กลยุทธ์การพัฒนางานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง” ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยของตนเองให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้ ตลอดจนรับทราบถึงเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเพื่อขอรับทุนจาก สนช. สถานที่อบรม : โรงแรมการ์เด้น คลิฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา จังหวัดชลบุรี ผู้ประสาน : คุณพัชรินทร์ สว่างวัน ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี โทร. 02-549-4681 โทรสาร 02-549-4680 อีเมล patcharin_s@rmutt.ac.th       Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 26/05/2560

Mar 14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”

Print

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ในวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องของการสืบค้นสิทธิบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการเขียนรายละเอียดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการขอรับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น โดยทีมวิทยากรด้านสิทธิบัตรในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของสิทธิบัตร และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ในวันที่ 3 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 2 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ และเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม ในวันที่ 4 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 3 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ …

Continue reading »

Page 1 of 512345