Category: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ครั้งที่ 5/2562

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคุณพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สกว.

การประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สกว. เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตกรรม และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคริสตัล 3 – 4 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ เครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางและติดตามแผนงานวิจัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 8 แห่ง และ สกว. เรื่อง “การพัฒนาและสนับสนุนชุดโครงการวิจัยที่มีผลกระทบสูงเพื่อสร้างนวัตกรรมและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)” ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายการประชุมเพื่อรายงานผลดำเนินการระยะ 4 เดือน จำนวน 8 โครงการ ซึ่งมีระยะเวลา 1 ปี 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 …

Continue reading

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนางานวิจัยเรื่องไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่

การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนางานวิจัยเรื่องไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือพัฒนางานวิจัยเรื่องไผ่และผลิตภัณฑ์จากไผ่ ร่วมกับคุณถาวร บุญราศรี เจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ กลุ่มแผนงานพัฒนาธุรกิจ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO และคุณกิตติ เลิศล้ำ ผู้ผลิตถ่านไม้ไผ่เพื่อสุขภาพ/ผู้ประกอบการบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี (BUNTON) พร้อมทั้งอาจารย์ และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อพูดคุย แลกเปลี่ยน เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงกับผู้ที่อยู่ในแวดวงการใช้ประโยชน์จากไผ่มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมรายงานในครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ