Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

เม.ย. 23

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 วช.

nrct_rice3

** ผู้สนใจขอให้ทำบทคัดย่อ ส่งกลับไปยัง วช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

เม.ย. 23

การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ม.ขอนแก่น

nhc13.kku

เม.ย. 08

V International Agricultural Symposium “Agrosym 2014″

Agrosym2014

 

เม.ย. 08

การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 13

เม.ย. 01

ประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 2

kku

** เปิดรับบทคัดย่อ (Abstract)  ตั้งแต่บัดนี้ – 1 พ.ค.2557

Page 1 of 3123