Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

Apr 21

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม ๔.๐”

Industry 4.0 Poster-Edit 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักและค่าอาหาร จากงบประมาณในโครงการ ทั้งนี้ขอให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งคืน สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560                

Mar 14

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา”

Print

  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญอาจารย์และนักวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ “IP Clinic : การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนา” ในวันที่ 3 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  ณ ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ในเรื่องของการสืบค้นสิทธิบัตร การวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตร และการเขียนรายละเอียดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตร ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพในการขอรับความคุ้มครองมากยิ่งขึ้น โดยทีมวิทยากรด้านสิทธิบัตรในระดับแนวหน้าของประเทศ ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละหัวข้อ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมที่ 1 การบรรยายและการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตรและการวิเคราะห์ข้อมูลสิทธิบัตรเพื่อการวิจัยและพัฒนาองค์ประกอบของสิทธิบัตร และเครื่องมือที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร ในวันที่ 3 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 2 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ เรื่อง เทคนิคการเขียนข้อถือสิทธิ และเกณฑ์การพิจารณาคำขอรับ สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร สาขาวิศวกรรม ในวันที่ 4 เมษายน 2560 กิจกรรมที่ 3 การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ …

Continue reading »

Oct 31

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 ม.เวสเทิร์น

western2016

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7 เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสู่สังคม” ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 โดยส่งบทความวิจัยถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559 และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.western.ac.th/westernnew/wtu-research/

Oct 31

ขอเชิญร่วมงาน/เสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ม.ทักษิณ

aedcee2017

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญร่วมงาน /แสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2017 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2017 AEDCEE)” โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mis.sci.tsu.ac.th/2017aedcee/

Oct 28

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และ/หรือเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.ขอนแก่น

kku2016

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม และ/หรือเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ หัวข้อ “บริการวิชาการอุดมศึกษาไทย ห่วงใยสังคม” ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559 โดยสามารถส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://home.kku.ac.th/uac/basconf2016/conf2016_01.html

Page 1 of 512345