Category Archive: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

Image

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

วันที่ 12 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมอัญมณี ชั้น3 อาคาร 36
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

Image

การประชุม สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุม สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 6 ธันวาคม 2560
ณ ห้องประชุมวิทยบงกช ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุม สวพ. พบนักวิจัยและลงนามสัญญารับทุน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้ง ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเอกสารคู่มือการใช้งานต่างๆ ในปีงบประมาณ 2561

(more…)

Image

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัยที่เข้มแข็ง”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม
เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย (Research & Development Teams) ที่เข้มแข็ง”
กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสากลเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2561

วันที่ 4 ธันวาคม 2560
ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เสริมสร้างทักษะผู้ปฏิบัติงาน การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มศักยภาพทีมงานวิจัย (Research & Development Teams) ที่เข้มแข็ง” กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การสืบค้นฐานข้อมูลสากลเพื่อประกอบการจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2561 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 2

(more…)

Image

ประชุมรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน “โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม

ประชุมรายงานความก้าวหน้า 6 เดือน
“โครงการ การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้
นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี”

ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560
ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์สปา จังหวัดสมุทรสงคราม
ผศ.ดร. สิริแข พงษ์สวัสดิ์
รองอธิการบดี

ผศ.ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ได้อนุมัติทุนอุดหนุนโครงการวิจัย “การพัฒนาระบบการจัดการเชิงพื้นที่ด้วยการใช้นวัตกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี” ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหัวหน้าโครงการ

โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างนวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาการบริหารจัดการของเสียโดยการพัฒนาจากโจทย์ของชุมชนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เพื่อตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 (Productitive)
  2. เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพด้านการแข่งขันให้เขตชุมชนในเขตพื้นที่ จังหวัดปทุมธานี (Innovation-oriented)
  3. เพื่อสร้างนักวิจัยใหม่ และกลุ่มวิจัยที่ทำงานวิจัยแบบมุ้งเป้าเพื่อนำไปใช้งานตามโจทย์ของชุมชนและอุตสาหกรรม

(more…)

Image

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินงานโครงการวิจัยตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

Page 1 of 1012345...10...Last »