Category: ข่าวประชุม/สัมมนา

ข่าวประชุม/สัมมนา

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมรายงานในครั้งนี้

Continue reading

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562

การประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมพีพัฒน์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2562 และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ร่วมกับผู้บริหารทั้ง 8 ท่าน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs)

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนอุบล ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดวาระการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานกรรมการในการประชุมครั้งนี้

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

การประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures : SOPs) ของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี นางสาวพรทิพย์  ตันติวงศ์ ผู้อำนวยการ วพท. เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นรองประธานและร่วมชี้แจงในการประชุมครั้งนี้

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ