Category: ข่าวย้อนหลัง

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญส่งข้อเสนอโครงการวิจัยการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research) ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยสามารถส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2560 ผู้ประสานงาน : คุณกชกร ดาราพาณิชย์ โทร : 0 2549 4681 โทรสาร : 0 2549 4680 ปฏิทิน R2R 2561 หนังสือประชาสัมพันธ์เปิดรับข้อเสนอ R2R 2561 Edit : นิธิมา  อินทรสอาด 01/06/2560

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้อาจารย์ และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์  กิจกรรมที่ 2  โครงการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น.–16.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักวิจัยมีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม ที่สามารถนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือสามารถนำผลงานไปประกวดในเวทีอื่นๆ ได้ โดยขอให้ส่งแบบตอบรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560               แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด The 7th Innovation Awards (อาจารย์) แบบฟอร์มการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด The 6th RMUTT Young Talent Inventor Awards  (นักศึกษา)

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม ๔.๐”

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขอเชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วม โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม 4.0” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเคปราชา ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีสิทธิ์เบิกค่าที่พักและค่าอาหาร จากงบประมาณในโครงการ ทั้งนี้ขอให้กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการส่งคืน สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 24 เมษายน 2560                

โครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย

[pullquote align=”left|center|right” textalign=”left|center|right” width=”30%”][/pullquote]   ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ สกว. และ มทร.ธัญุบุรี โดยสามารถทำบันทึกข้อความ ส่งข้อเสนอ ถึงผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ภายในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเพิ่มได้ที่ 02-549 4684                

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

ขอเชิญส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสาร สจล.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (สามารถส่งบทความได้ตลอดทั้งปี) ซึ่งท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซต์ คือ 1) ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ                                                                                      2) ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

แบบประเมินความพึงพอใจ