Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020)

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 โรงแรมเซ็นทาราแกรน และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) และในวันที่ 2 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นผู้แทนขึ้นรับเกียรติบัตร การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้นำทีมนักวิจัยที่มีงานวิจัยเด่นใน Theme BCG Economy Model มาจัดแสดง

Continue reading

ขยายเวลารับสมัคร อาจารย์และนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อเข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ https://bit.ly/3ekZsif หรือ Scan OR Code

Continue reading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการ อว.สร้างงาน เฟส 2 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 2 เดือน โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 2 เดือน โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า ของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม Professional Training Center ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าการวิจัยระยะ 2 เดือน โครงการวิจัย “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์ไผ่ทั้งห่วงโซ่คุณค่า (Network Value Chain) เพื่อให้เกิดการจัดการห่วงโซ่คุณค่าใหม่ (New Value Chain) เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์และการบริการจากไผ่ให้เป็นสินค้าอัตลักษณ์ ได้มาตรฐาน และสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP …

Continue reading

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดหน่วยงานและสาขาวิชาที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2562

 

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ