Category: ประมวลภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 3/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานกรรมการในการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี เป็นรองประธานกรรมการ ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เลขานุการและกรรมการ กล่าวรายงานการประชุม และได้เรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Continue reading

กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals”

โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals” วันที่ 17 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 2 “เคล็ด (ไม่) ลับ การทำ Research paper เพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 Journals” เป็นการเสวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเขียนงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ใน ISI Q1 journals

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

Continue reading

กิจกรรมที่ 1 “เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล”

โครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 “เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล” วันที่ 14 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพบทความจากระดับ Proceeding เข้าสู่ฐานข้อมูล Scopus เพื่ออาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตร กิจกรรมที่ 1 “เขียนงานวิจัยอย่างไร ให้ได้มาตรฐานในระดับสากล” โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี และ ผศ.ดร.สรพงษื  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมฟังการบรรยาย

Continue reading

การวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก โครงการวิจัยแผนงานนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก

การวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก โครงการวิจัยแผนงานนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ จังหวัดนครนายก สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก โครงการวิจัยแผนงานนวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ โดยชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก เพื่อการวิพากษ์ศักยภาพและทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก ที่ทางทีมวิจัยได้กำหนดขึ้น โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้อำนวยการแผนงานวิจัยนำทีมการวิพากษ์เส้นทางท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ จังหวัดนครนายก

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ