Category: ประมวลภาพกิจกรรม

เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี นำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้การนำขยะมาแปรรูปแก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 ณ เทศบาลตำบลหนองเสือ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ. สวพ. ให้เป็นผู้แทนนำทีมนักวิจัยถ่ายทอดองค์ความรู้ความเข้าใจในการนำขยะมาแปรรูปให้แก่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ตำบลหนองเสือ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิคขนาดเล็ก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขยะพลาสติก จัดโดย สป.อว. สำนักงานส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาสร้างเครื่องอัดขยะไฮโดรลิค ขนาดเล็ก วิทยากรโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยวิทยากร นางสาวพนมพร วงษ์เหมือน สถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยวิทยากร นางสาววราภาณ์ ชื่นจรูญ สถาบันวิจัยและพัฒนา กิจกรรมที่ 2 …

Continue reading

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) ประจำปีงบประมาณ 2564

การอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการอบรมแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project brief) “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน.เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2564” เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการภายในชุมชน ด้วย วทน. และช่วยยกระดับ ผู้ประกอบการให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม และพัฒนาหมู่บ้านชุมชนให้นำ วทน. ไปใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เพื่อสร้างและพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ไปสู่หมู่บ้านนวัตกรรม นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ ผู้อำนวยการส่วนสำนักส่งเสริมการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี …

Continue reading

การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก”

กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก” วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ชมรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต (ซอยไอยรา 4 เทศบาลเมืองท่าโขลง) ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ภายใต้ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้แก่ ผศ.กรณัท  สุขสวัสดิ์  ผศ.อุไรวรรณ  คำสิงหา ดร.กิติยาพรรณ  โพธิ์ล่าม อาจารย์วราภรณ์  บันเล็งลอย และ อาจารย์วราภรณ์  ตรีมงคล ได้ร่วมมือกับผู้นำชุมชน นายปกรณ์  ทองปราง อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง จัดกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับกลุ่มอาชีพ ในหลักสูตร “กระเป๋าจิ๋วรักษ์โลก” ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมกว่า 30 ราย

Continue reading

การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมชี้แจง และพิธีลงนามในสัญญารับทุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งเป็นทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้กรอบวิจัย ชุมชนนวัตกรรม (Local Enterprise / Smart City) โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงาน รวมถึงชี้แจงการบริหารทุนโครงการวิจัย …

Continue reading

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วย วทน. ประจำปีงบประมาณ 2563

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค้า OTOP ด้วย วทน. ตามแนวทางคูปองวิทย์ 6 ด้าน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพิ่มมูลค่า ผลิตภาพหรือลดต้นทุนการผลิต สร้างศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP ในการแข่งขันทางการตลาด โดยใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับการพัฒนารูปแบบการประกอบธุรกิจ ระบบการบริหารจัดการ โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานภาพรวมทั้ง 9 โครงการ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สป.อว. พร้อมกับ …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ