Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019) และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 (The 8th RMUTT Young Talent Inventor Awards 2019) วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการอบรมพัฒนานักวิจัยเพื่อยกระดับสู่สากล และประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ กิจกรรมที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรม (The 9th Innovation Awards 2019)  และการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ระดับอุดมศึกษา มทร.ธัญบุรี ประจำปี 2562 (The 8th RMUTT Young …

Continue reading

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม The 47th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 2 ทองแดง 2 และรางวัล special prize 3 รางวัล รวมเป็น 8 รางวัล จาก 5 ผลงาน ดังนี้ 1. แผ่นแปะแก้ปวดสมุนไพรไทยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีต้นทุนการผลิตต่ำ (สูตรร้อนและสูตรเย็น) โดย ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง 2. เจลทารักษาแผลในปากขาวละออโดยการออกแบบการทดลอง โดย ผศ. ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย ได้รับรางวัล เหรียญทองและรางวัล special prize on stage จาก ministry …

Continue reading

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัล Gold Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับถ้วยรางวัล Gold Award พร้อมโล่เกียรติยศและเงินรางวัล 70,000 บาท จากนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) มอบถ้วยรางวัลโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤทิธิ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ (Thailand Research Expo 2019)

งาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานวิจัยในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562” (Thailand Research Expo 2019) โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมนักวิจัยส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 2 ผลงาน ได้แก่ 1. ดร.ไฉน  น้อยแสง ผลงาน การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ส้มซ่าเชิงพาณิชย์เพื่อพัฒนาชุมชนในท้องถื่นอย่างยั่งยืน 2. รศ.ดร.บุญยัง  ปลั่งกลาง ผลงาน เครื่องปรับสภาพอากาศด้วยลมเย็นประหยัดพลังงานระบบอีพลัส

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ