Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย และ ผศ.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 ภายในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงานและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 4 …

Continue reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน SIIF 2019

งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวด ในงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) รวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัล รางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่

Continue reading

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง โดยมี ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนา ชี้แนวทางในปัจจุบันและอนาคตของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้นำผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญในรูปแบบโพลีเมอริค ไม เซลลาร์ คิวบิค เอนแคปซูเลชั่น เทคโนโลยี” เจ้าของผลงาน ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่า 15 แห่งในภาคกลาง

Continue reading

โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย”

โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย” ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ.เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอัพเดทสถานการณ์การวิจัยตีพิมพ์ และร่วมบรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์นานาชาติ จริยธรรมการตีพิมพ์

Continue reading

การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัด “การประชุมชี้แจงการส่งข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณด้าน ววน. ประจำปีงบประมาณ 2564” โดยมี ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับมอบหมายจากรักษาราชการแทนอธิการบดี ให้เข้าร่วมและเป็นประธานเปิดการประชุม ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงแนวปฏิบัติการยื่นคำของบประมาณด้าน ววน. ต่อกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนงานเชิงกลยุทธ์ด้าน ววน.4 PLATFORMS 16 PROGRAMS และ OBJECTIVES & KEY RESULTS รวมถึงการส่งข้อเสนอการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พร้อมกับ ดร.ไฉน น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทางสถาบันวิจัยแลพัฒนา ขอให้นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตามประกาศที่ …

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ