Category: ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

ภาพกิจกรรมโครงการประจำปีงบประมาณ 2564

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise

การประชุมติดตามรายงานความก้าวหน้ารอบ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย Local Enterprise โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363 ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ ห้อง Seminar อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และการเยี่ยมชมผู้ประกอบการในพื้นที่ บริษัท โรโต แมชชีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 10 เดือน ชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานสำคัญ (Flagship) มหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบวิจัย Local Enterprises โครงการวิจัยเรื่อง “การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่าของสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) บนฐานทรัพยากรไผ่จังหวัดปราจีนบุรี” ประจำปีงบประมาณ 2363 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการในระยะ 10 เดือน ให้ทราบถึงความก้าวหน้า ของกระบวนการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงกับผลลัพธ์ของโครงการ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ โดยมี  …

Continue reading

โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation”

โครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนงานประจำสู่งานวิจัย Routine to Innovation” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรสายสนับสนุนในการทำงานวิจัยจากงานประจำ และสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยจากงานประจำเพื่อขอรับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มทร.ธัญบุรี และเป็นการสร้างผลงานวิจัยที่จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน และประสิทธิผลขององค์กร พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปเป็นผลงานทางวิชาการในการขอรับกาประเมินตำแหน่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี มอบของที่ระลึกกับวิทยากร และได้มอบหมายให้ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมทั้ง ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมบรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การเสนอขอรับการสนับสนุนทุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ง 4 ท่าน มาร่วมบรรยาย …

Continue reading

ที่ปรึกษา มทร.ธัญบุรี ร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

การนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมนำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) พร้อมกับผู้ประกอบการที่รับผิดชอบ จำนวน 17 สถานประกอบการ จากพื้นที่จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นำทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 14 ราย นำเสนอแนวคิดในการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) …

Continue reading

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT_REC) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธาน พร้อมกับ รศ.ดร. กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองประธานกรรมการ และ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ รายงานความก้าวหน้าของการวิจัย ผลการวิจัย

Continue reading

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธํญบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางกลยุทธ์และนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดเข้าสู่ world ranking ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธาน นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

Continue reading

แบบประเมินความพึงพอใจ