การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2561

การประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 6/2561

วันที่ 11 ตุลาคม 2561
ณ ห้องประชุมธัญกาฬ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรี ครั้งที่ 6/2561
โดยมี รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุม ร่วมด้วย ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นรองประธาน พร้อมทั้ง ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นคณะกรรมการในการประชุมครั้งนี้

แบบประเมินความพึงพอใจ