มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5”

ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://runirac2018.pbru.ac.th/

แบบประเมินความพึงพอใจ