มหาวิทยาลัยเวสเทิร์ท ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 13

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561
ณ อาคารทันตแพทย์ ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://western.ac.th/westernnew/wtu-research/

แบบประเมินความพึงพอใจ