มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57

ระหว่างวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ขอเชิญชวนส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็มได้ที่ http://annualconference.ku.ac.th
หมดเขตรับบทคัดย่อและเรื่องเต็มซึ่งรับผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
ปิดรับผลงานในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แบบประเมินความพึงพอใจ