มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

ส่งบทความวิชาการและวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารผลิตกรรมการเกษตร

สามารถอ่านรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ http://jap.mju.ac.th/

แบบประเมินความพึงพอใจ