มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่ 20- 21 มีนาคม 2562
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://research.swu.ac.th/swucon/12th

แบบประเมินความพึงพอใจ