การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน
โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Professional Development Training Center ชั้น 6 อาคารสำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 3 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมรายงานในครั้งนี้

  • 12
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ