งานวันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’Day 2019)

งานวันนักประดิษฐ์ 2562
(Thailand Inventors’Day 2019)

ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ EVENT HALL 102-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัย ในงานวันนักประดิษฐ์ 2562 (Thailand Inventors’Day 2019) นำโดย รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดผลงานวิจัยจากต่างประเทศ โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนนำผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ทั้งระดับชาติและนานาชาติเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทั้งของอาจารย์ จำนวน 3 ผลงาน

  • 14
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ