การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

การประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ
กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2)

ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องคริสตัล 1-2 ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการภายใต้ทุนวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทยฯ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมทางความรู้เพื่อการพัฒนาพื้นที่ (ปีที่ 2) โดยมี ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการ และ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้

  • 15
    Shares
แบบประเมินความพึงพอใจ