สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 1

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จ.อยุธยา

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2562 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รุ่นที่ 1 โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้เข้าร่วมโครงการจากทั้งในและต่างมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจ