สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ
ด้านการพัฒนางานประจำงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

โดยเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ค่าลงทะเบียนคนละ 3,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nhesse4.nida.ac.th/th/

แบบประเมินความพึงพอใจ