มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ
เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ส่งผลงานวิจัย ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://j-com-dev-and-life-qua.oop.cmu.ac.th/ranc2019/

แบบประเมินความพึงพอใจ