บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.conference.grad.ssru.ac.th/

แบบประเมินความพึงพอใจ