มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร : JSISD

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร
Journal of Science Innovation for Sustainable Development: JSISD

โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2423-9502-6 อีเมล JSISD@dusit.ac.th

แบบประเมินความพึงพอใจ