มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 9

ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.prc.up.ac.th/

แบบประเมินความพึงพอใจ