การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

การประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย
กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561

วันที่ 12 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรายงานความก้าวหน้าระยะ 9 เดือน โครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานระยะต่อไป โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ร่วมโครงการ

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.เสมอ  ถาน้อย และ คุณเบญจมาศ  ตีระมาศวณิช ร่วมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยที่ดำเนินโครงการทุกท่าน

แบบประเมินความพึงพอใจ