การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มทร. ธัญบุรี

การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563
ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุม Professional Development Training Center ชั้น 6
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณประจำปี 2563 ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ดำเนินรายการและกล่าวรายงาน และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังและชี้แจงเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการวิจัย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ได้แก่

  1. รศ. ดร.กมลมาลย์  วิรัตน์เศรษฐสิน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ผศ.ดร.ดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  3. ดร.ยศพล  เหลืองโสมนภา วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า​ จันทบุรี
  4. ผศ.รุ่งฤดี  อภิวัฒนศร ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจ