การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

การประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563

วันที่ 31 ตุลาคม 2562
ณ ห้องประชุมมังคลอุบลชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนลีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมรับฟังคำชี้แจงสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปี 2563 รวมถึงแนวทางในการผลักดันและสามารถนำผลผลิตของงานวิจัยไปใช้ได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี ผศ.ดร. สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวรายงานเกี่ยวกับภาพรวมที่ได้เสนอของบประมาณเมื่อปี 2563 ที่ผ่านการพิจารณา และชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม ร่วมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

แบบประเมินความพึงพอใจ