สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน ในงาน iENA 2019

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ฉัตรชัย พลเชี่ยว
ที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม
ในงาน “The International Trade Fair for Ideas,
Inventions and New Products” (iENA 2019)

ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2562
ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผศ.ดร.ฉัตรชัย  พลเชี่ยว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเพียง 1 เดียว จาก มทร.ธัญบุรี ที่ผ่านการคัดเลือกจาก วช. นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “The International Trade Fair for Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2019) และได้รับรางวัล เหรียญเงิน และ รางวัล special prize (CAI Award Invention & Innovation) จาก China Association of Inventions (CAI) ประเทศจีน จากผลงานเรื่อง การพัฒนาเซลล์โฟโตอิเล็กโตรคะตะไลติกสำหรับกำจัดของเสียอิมัลชันน้ำมันในน้ำจากระบบอุตสาหกรรม

ผลงานวิจัยดังกล่าวจึงเหมาะกับบริษัทที่สนใจนำเทคโนโลยีจากการประดิษฐ์ไปพัฒนาต่อยอดเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ และอุตสากรรมที่ต้องการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย สามารถนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยการพัฒนาต่อยอดขยายระบบให้เหมาะสมตามกระบวนการของโรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียประเภทอิมัลชันน้ำมันในน้ำที่บำบัดได้ยาก อีกทั้งยังสามารถกำจัดสารอินทรีย์ประเภทอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และลดการนำเข้าให้กับประเทศได้เป็นอย่างดี

แบบประเมินความพึงพอใจ