มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัย ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

งาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562”

ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2562” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ผศ.นที  ภู่รอด รองอธิการบดี  ร่วมพิธีเปิดและถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ฯ พร้อมกับผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทีมงาน สวพ. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแสดงและคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น ทั้งสิ้น 6 ผลงาน ได้แก่

1.ผลงานวิจัยเรื่อง กระเป๋าจากเส้นใยกล้วย
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.สาคร  ชลสาคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
2.ผลงายวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นใยจากกล้วยสำหรับผลิตภัณฑ์งานถักทอ
เจ้าของผลงาน อาจารย์โสภิดา  วิศาลศักดิ์กุล คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
3.ผลงานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากกล้วยหอมทองเพื่อวิสาหกรรมชุมชน
เจ้าของผลงาน ดร.ไฉน  น้อยแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
4.ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งกล้วย
เจ้าของผลงาน ผศ.ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
5.ผลงานวิจัยเรื่อง หยวกกล้วยแช่อิ่มอบแห้ง
เจ้าของผลงาน อาจารย์ชมุค  สร้างศรีวงค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
6.ผลงานวิจัยเรื่อง ผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเจเสริมปลีกล้วยหอม
เจ้าของผลงาน อาจารย์ธีรภาพ  ปานคล้าย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจ