โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย”

โครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561
“เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย”

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2562
ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการวิจัยท้าทายไทยกลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ ประจำปี 2561 “เรื่อง การตีพิมพ์งานวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและเพิ่มศักยภาพด้านการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการ โดยมี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับ ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ รศ.ดร.ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ผศ.เยาวเรศ  ศิริสถิตย์กุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาอัพเดทสถานการณ์การวิจัยตีพิมพ์ และร่วมบรรยายเรื่อง เทคนิคการใช้ฐานข้อมูลเสริมการเขียนบทความ แนวปฏิบัติในการตีพิมพ์นานาชาติ จริยธรรมการตีพิมพ์

แบบประเมินความพึงพอใจ