การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง

การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมภัทรมหาราชการุณย์ ชั้น 5 อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยกลุ่มภาคกลาง โดยมี ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร รองอธิการบดี ผู้แทนมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการสัมมนา ชี้แนวทางในปัจจุบันและอนาคตของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้รับมอบหมายให้นำผลงานวิจัย เรื่อง “นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญในรูปแบบโพลีเมอริค ไม เซลลาร์ คิวบิค เอนแคปซูเลชั่น เทคโนโลยี” เจ้าของผลงาน ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปจัดแสดงในงานนิทรรศการ พร้อมกับมหาวิทยาลัยกว่า 15 แห่งในภาคกลาง

แบบประเมินความพึงพอใจ