สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลในงาน SIIF 2019

งาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019)

ระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2562
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลจากการส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวด ในงาน “Seoul International Invention Fair 2019” (SIIF 2019) รวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 3 รางวัล เหรียญเงิน 2 รางวัล เหรียญทองแดง 2 รางวัล รางวัลพิเศษ 3 รางวัล ได้แก่

 • ผลงานเรื่อง “การย้อมสีธรรมชาติจากฟางข้าวและการพัฒนาลวดลายผ้าขาวม้าเพื่อการแปรรูป ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP”
  เจ้าของผลงาน : นายกรณัท  สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  ได้รับ : รางวัลเหรียญทอง
 • ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  ได้รับ : รางวัลเหรียญทอง
 • ผลงานเรื่อง “พอลิเมอร์ไมโครแคปซูลประสิทธิภาพสูงสำหรับการนำเอนไซน์กลับมาใช้ใหม่”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อมร  ไชยสัตย,์  ผศ.ดร.ปรียาภรณ์  ไชยสัตย์, ดร.พงศธร ประภักรางกูล และ นางสาวจิตญา  สาดชัยภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ได้รับ : รางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on Stage ของ FIRI AWARD จากประเทศอิหร่าน
 • ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็นที่มีส่วนผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึง”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์  บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
  ได้รับ : รางวัลเหรียญเงิน
 • ผลงานเรื่อง อิเล็กทรอกรีต : คอนกรีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากขยะอิเล็กทรอนิกส์”
  เจ้าของผลงาน : ดร.ประชุม  คำพุฒ และ ผศ.ดร.รัฐพล  สมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ได้รับ : รางวัลเหรียญเงิน
 • ผลงานเรื่อง “เฟอร์นิเจอร์ขึ้นรูปด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ทางเลือกใหม่”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.วชิระ  แสงรัศมี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  ได้รับ : รางวัลเหรียญทองแดง
 • ผลงานเรื่อง “ผลิตภัณฑ์เม็ดบีดส์กะเพรา”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.อรวัลภ์  อุปถัมภานนท์, นางสาวธิดารัตน์  ธาราวาสน์ และ นางสาวอรพรรณ  หมีเม่น
  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  ได้รับ : รางวัลเหรียญทองแดง
 • ผลงานเรื่อง “เครื่องพันขดลวดหม้อแปลงกึ่งอัตโนมัติ”
  เจ้าของผลงาน : ผศ.ดร.จักรี  ศรีนนท์ฉัตร, นายนฤพล  กลิ่นนิ่มนวล, นายธนพล  อินอ่อน, นายศรัณย์พร  ศรีตระกูลไพศาล, นายทศพล  แก้วรากมุข คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ได้รับ : เหรียญรางวัลจาก King Abdulaziz University ประเทศซาอุดิอารเบีย

แบบประเมินความพึงพอใจ