มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562

งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10
ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562

ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด รองอธิการบดี ผศ.ดร.สิริแข  พงษ์สวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย และ ผศ.สุภัทรา โพธิ์พ่วง ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัย  ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 10 ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ ปี 2562 ภายในงานจะได้พบกับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เวทีเสวนา การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์  เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นประธานเปิดงานและเดินเยี่ยมชมนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 4 แห่ง นิทรรศการใต้ร่มราชมงคล นิทรรศการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นิทรรศการสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร และ นิทรรศการของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับ ผศ.ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี นำโดยผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมนักวิจัยร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยเด่นในงานนิทรรศการ ทั้งสิ้น 5 ผลงาน ดังนี้

 • ขยายพันธุ์บัวจงกลนี เพื่อการอนุรักษ์
  โดย นายกฤษณะ  กลัดแดง กองอาคารสถานที่
 • ผลิตภัณฑ์รากบัวผงเสริมโปรไบโอติค
  โดย ผศ.ดร.ปาลิดา  ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
 • การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดบัวผันเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  โดย ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 • การพัฒนาก้านบัวหลวงอัดแห้งสำหรับผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
  โดย ดร.สุภา จุฬคุปต์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • การศึกษากระบวนการผลิตชาดอกไม้บานจากกลีบบัวฉลองขวัญ
  โดย ผศ.ดร.นันท์ชนก นันทะไชย คณะเทคโนโลยีการเกษตร

แบบประเมินความพึงพอใจ