มทร.ธัญบุรี ขอให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอทุน PMU B (บพค.) ผ่านระบบ NRIIS

มทร.ธัญบุรี ขอให้นักวิจัยยื่นข้อเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อขอทุน PMU B (บพค.) ผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เพื่อนำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 หรือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ก่อนส่งไปยัง บพค.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและส่งข้อเสนอได้ที่ http://nriis.nrct.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=6325

หมายเหตุ : กรณีนักวิจัยไม่ประสงค์นำเสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถส่งผ่านระบบ NRIIS ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อให้มหาวิทยาลัยรับรองข้อเสนอในระบบไปยังแหล่งทุน

แบบประเมินความพึงพอใจ