มทร.ธัญบุรี ได้เข้าร่วมพิธีเปิด และถวายรายงาน ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563”

วันนิทรรศการวิชาการ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563

ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อ.เมือง จ.นครนายก

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “วันนิทรรศการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 2563” โดยมีผู้แทนมหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมนักวิจัย ร่วมพิธีเปิด และเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อถวายรายงานเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดง

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดแสดงและคัดเลือกผลงานวิจัยเด่น ทั้งสิ้น 5 ผลงาน ได้แก่

 1. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผ่นแปะเท้าระงับกลิ่นและผ่อนคลายเท้าจากถ่านไม้ไผ่
  คณะนักวิจัย ดร.ไฉน น้อยแสง และ ผศ.ภญ.เอมอร ชัยประทีป วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
 2. ผลงายวิจัยเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไผ่ เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของที่ใช้ ของที่ระลึก เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดปราจีนบุรี
  นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กรณัท สุขสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 3. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการผลิตและยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยหน่อไม้ดอง
  คณะผู้วิจัย ผศ.ดร.อารณี โชติโก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผศ.ดร.สมพงษ์ แสนเสนยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  ผศ.ดร.ปาลิดา ตั้งอนุรัตน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
  ดร.ปพนพัชร์ ภัทรฐิติวัสส์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 4. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณภาพด้านกายภาพของเส้นตอกเสื่อลำแพน
  คณะนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์ หทัยวสีวงศ์ และ อาจารย์กฤษณ์ พุ่มเฟือง คณะวิศวกรรมศาสตร์
 5. ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาวัสดุผสมจากไผ่เหลือทิ้ง
  นักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

แบบประเมินความพึงพอใจ