การประชุมออนไลน์ เพื่อนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” ประจำปี 2564

การประชุมการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal)
แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่”
โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ
กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว”
ประจำปี 2564

วันที่ 16 มกราคม 2564
การประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมการนำเสนอข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) แผนงานริเริ่มสำคัญ “การพัฒนาเมืองและกลไกการเติบโตใหม่” โปรแกรมที่ 15 การพัฒนาเมืองน่าอยู่และการกระจายศูนย์กลางความเจริญ กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองและพื้นที่กลุ่มเศรษฐกิจโดยรอบบนฐานเศรษฐกิจสีเขียว” ประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

โดยมี ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด อธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมกับ รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์   ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดี ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการทำงานเชิงพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและพิจารณาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ตลอดจนชี้แนะแนวทางการนำเสนอแผนภาพความเชื่อมโยงแต่ละโครงการย่อยที่สามารถตอบวัตถุประสงค์หลักของชุดโครงการที่ไปตอบวัตถุประสงค์ของแหล่งทุน

แบบประเมินความพึงพอใจ