การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล

การประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers
ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล
ภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดการประชุมเพื่อทำความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมสำหรับ Project Managers ที่เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) จำนวน 27 ตำบล ซึ่งเป็นตำบลภายใต้ความดูแลและบริหารจัดการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านโปรแกรมประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานและกล่าวชี้แจงพร้อมแนวทางการดำเนินโครงการ ร่วมกับ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี

แบบประเมินความพึงพอใจ