โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัย Local Enterprise นำโดย ผศ.ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมกับ ผศ.ดร.สรพงษ์  ภวสุปรีย์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ดร.ไฉน  น้อยแสง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง การคลี่ภาพ Network Value Chain สำหรับ Local Enterprise โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เป็นผู้บรรยายและจัด Workshop การคลี่ภาพ supply chain สู่การวิเคราะห์ value chain พร้อมถอดบทเรียนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แบบประเมินความพึงพอใจ