ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้องประชุมรัตตอุบล ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธํญบุรี ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเข้าสู่สากล ครั้งที่ 1/2564 เพื่อวางกลยุทธ์และนโยบายในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีดเข้าสู่ world ranking ในการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ นักวิชาการ และนักวิจัยด้านเทคโนโลยีพลังงาน เป็นประธาน พร้อมกับ ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช รองประธาน นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นที่ปรึกษา โดยมี ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกรรมการและเลขานุการ

แบบประเมินความพึงพอใจ