โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

IMG_0138

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร” กิจกรรมที่ 2 Research Paper Writing and Editing Workshop (สายวิทยาศาสตร์ – สายสังคมศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจถึงแนวคิดและเทคนิควิธีในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  อริยวิริยะนันท์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.วิชิต  หล่อประพันธ์ และทีมงานจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อ Research Paper Writing and Editing Workshop

 

แบบประเมินความพึงพอใจ