ประชุมอบรมพัฒนากำลังคนด้านพลังงานน้ำ พลังงานลม

ประชุมพลังงาน ภูฏาน_1455

สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดการประชุมเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรอบรมพัฒนากำลังคนด้านพลังงานน้ำ พลังงานลม ในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 3 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของประเทศภูฏาน ทางด้านกระทรวงพลังงานและทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงเศรษฐการ กลุ่มงานการศึกษา กลุ่มทรัพยากรหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในครั้งนี้

แบบประเมินความพึงพอใจ