องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB164
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB608
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB196
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB147
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB783
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB199
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB203
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB662
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB177
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB172
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB147
แบบประเมินความพึงพอใจ