องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB192
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB800
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB220
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB174
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1431
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB235
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB256
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1102
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB223
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB207
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB177
แบบประเมินความพึงพอใจ