องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB63
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB51
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB58
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1184
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB303
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB257
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB2286
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB342
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1721

คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB372
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB312
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB299
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB277

องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

NameSizeHits
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 1 แนะนำ Microsoft Excel)1.1 MB1
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 2 การใช้งานเบื้องต้น การกำหนดรูปแบบ การจัดการกับข้อมูล และการสร้างกราฟ)5.4 MB1
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 3 การเขียนสูตรคานวณและใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน)1.7 MB1
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ)4.0 MB1
บริหารจัดการธุรกิจอย่างมืออาชีพด้วย Excel (บทที่ 5 การประยุกต9ใช.งานโปรแกรม Microsoft Excel ทางธุรกิจ)3.7 MB1
เอกสารประกอบการบรรยาย การออกแบบการนำเสนองานอย่างสร้างสรรค์และทันสมัยด้วยโปรแกรม Powerpoint320.6 KB2
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมการนำเสนอด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Excel 2016 และ PowerPoint 201669.7 MB1
เอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 MB45
แบบประเมินความพึงพอใจ