องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB44
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB33
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB41
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1146
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB292
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB246
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB2243
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB324
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1668

คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB354
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB299
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB286
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB262

องค์ความรู้จากการฝึกอบรม

NameSizeHits
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนางานด้านนโยบายและแผน รองรังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย1.1 MB20
แบบประเมินความพึงพอใจ