องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB196
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB862
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB226
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB180
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1658
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB246
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB265
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1245
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB233
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB213
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB184
แบบประเมินความพึงพอใจ