องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB11
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB10
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB10
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1097
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB264
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB218
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB2155
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB295
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1578

คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB316
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB276
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB257
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB233
แบบประเมินความพึงพอใจ