องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB207
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB927
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB239
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB190
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1834
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB262
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB281
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1357
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB244
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB228
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB195
แบบประเมินความพึงพอใจ