องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB179
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB681
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB211
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB159
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1058
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB214
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB226
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB859
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB188
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB189
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB160
แบบประเมินความพึงพอใจ