องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB181
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB186
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB199
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB218
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB229
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB236
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB250
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB268
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB879
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1274
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1727
แบบประเมินความพึงพอใจ