องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB260
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB212
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB2142
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB292
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB1087
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1568
คู่มือปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย8.7 MB3
คู่มือปฏิบัติงาน การขอรับสนับสนุนทุนวิจัยภายนอกมหาวิทยาลัย15.2 MB2
คู่มือปฏิบัติงาน การให้ทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่7.0 MB3

คู่มือการปฏิบัติงานบริการ

NameSizeHits
NameSizeHits
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB310
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB269
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB253
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic518.4 KB222
แบบประเมินความพึงพอใจ