องค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงาน

NameSizeHits
NameSizeHits
ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา156.1 KB250
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน161.0 KB877
ขั้นตอนการดำเนินงานการขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์172.1 KB216
ผังขั้นตอนการทำงานสารบรรณ189.4 KB229
ขั้นตอนการจัดนิทรรศการวันนักประดิษฐ์190.3 KB1270
ขั้นตอนการนำเสนอผลงานต่างประเทศ197.4 KB235
ขั้นตอนการให้บริการ IP Clinic221.3 KB184
ผังขั้นตอนการดำเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี356.9 KB181
ขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้าง373.4 KB1720
ผังขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนนักวิจัยใหม่386.4 KB267
คู่มือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 25591.8 MB199
แบบประเมินความพึงพอใจ