การประกันคุณภาพการศึกษา

1 : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.)

iqa5827-3-2555 13-04-51

2 : คู่มือการประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2558900.1 KB391
คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเองหน่วยงานสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2557954.7 KB289

3 : รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25575.7 MB333
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25564.7 MB328
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 25557.3 MB268
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255422.6 MB436
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 255390.4 KB447
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2552167.1 KB433
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2551141.7 KB419
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2550909.8 KB459
รายงานประจำปีการประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2549797.8 KB406

4 : รายงานผลการประเมินคุณภาพ

NameSizeHits
NameSizeHits
รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 255718.5 MB285

แบบประเมินความพึงพอใจ