ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลางการจัดจ้าง 

ประกาศราคากลางการจัดซื้อ   จำนวน  22  รายการ  วงเงิน  119,985.52 บาท

 1.จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ จำนวนเงิน 119,985.52  บาท

ดูรายละเอียด ราคากลางในการจัดซื้อ

แบบประเมินความพึงพอใจ