ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์
โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด

จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  1,100,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย”
อ่านรายละเอีดยเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์โครงสร้างของวัสดุโดยใช้แสงอินฟาเรด
แบบประเมินความพึงพอใจ