ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล

จำนวน  1  เครื่อง  วงเงิน  900,000 บาท

โครงการวิจัย เรื่อง “งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย”
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวัดสัญญาณอานาล็อคเป็นดิจิตอล
แบบประเมินความพึงพอใจ